Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Historia Liceum
 
Inicjatorem tworzenia szkoły ponadpodstawowej w Lipnicy Wielkiej był Wójt Gminy Franciszek Adamczyk. Rada Gminy pod przewodnictwem dra Emila Kowalczyka 29 kwietnia 1995 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej z możliwością przekształcenia go w Liceum Techniczne.
Rok 1995 był okresem wprowadzania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do systemu Edukacji w ramach eksperymentu nowego typu szkoły, jakim było liceum techniczne łączące kształcenie w zakresie ogólnokształcącym i ogólnozawodowym określone profilem kształcenia.
Wójt Gminy Franciszek Adamczyk pismem z dnia 09 maja 1995 r. zwrócił się do Departamentu Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej z prośbą o powołanie w ramach realizowanego eksperymentu Liceum Technicznego w Lipnicy Wielkiej jednocześnie zapewniając o gotowości poniesienia całkowitych kosztów tworzenia szkoły przez gminę. Departament Kształcenia Zawodowego 26 maja 1995 r. w drodze wyjątku wyraził zgodę na utworzenia od 1 września 1995 r. Liceum Technicznego w Lipnicy Wielkiej. W ramach eksperymentu ogólnopolskiego w 1995 r. powstało 125 liceów technicznych.
Pierwszy nabór do nowopowstałej szkoły w Lipnicy Wielkiej przeprowadzony został w czerwcu 1995 r. po kierunkiem dyrektora dr Emila Kowalczyka. Szkoła od samego początku cieszyła się dużym powodzeniem. Do pierwszego egzaminu wstępnego przystąpiło ponad 40 kandydatów. Ostatecznie do klasy pierwszej o profilu ekonomiczno – administracyjnym przyjęto 33 uczniów. Wychowawcą klasy została mgr Anna Cymerman.
Organizację nowej szkoły powierzono mgr inż. Franciszkowi Sojka, który od 1 września 1995 r. został dyrektorem Liceum Technicznego. Kadrę pedagogiczną tworzyli głównie nauczyciele wywodzący się ze szkół z terenu Gminy Lipnica Wielka, otwarci na nowe wyzwania. Nauczycielami języka angielskiego byli głównie nauczyciele z USA i Anglii pracujący w Polsce w ramach Korpusu Pokoju.
Liceum Techniczne w Lipnicy Wielkiej od samego początku rozwijało się prężnie, co przejawiało m. in. się w systematycznym wzrostem naboru do klas pierwszych. Wiele troski w rozbudowę zaplecza szkoły jak również w jej wyposażenie wkładał samorząd gminny. W 1997 r. otwarto nowy profil usługowo – gospodarczy.
W 1997 Liceum Techniczne weszło w skład utworzonego w lipnickiej gminie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po konkursie dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących został mgr inż. Jan Kuliga.
W 1999 r. W lipnickim Liceum przeprowadzony został pierwszy egzamin maturalny, do którego przystąpiło 32 absolwentów. W związku z reformą szkolnictwa Liceum Techniczne wygasło w 2004 r. Do ostatniego egzaminu maturalnego w lipnickim Liceum Technicznym w 2004 przystąpiło 95 absolwentów. Łącznie lipnickie Liceum Techniczne ma 426 absolwentów głównie z terenu gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Czarny Dunajec, Spytkowice i Raba Wyżna. Wśród absolwentów są również mieszkańcy innych rejonów jak Maków Podhalański, Nowy Targ, Kacwin.
W związku z wprowadzoną, reformą szkolnictwa pojawiła się inicjatywa Rady Pedagogicznej Liceum Technicznego utworzenia Liceum Ogólnokształcącego jako drugiego typu szkoły ponadpodstawowej. Inicjatywa ta została poparta odpowiednimi badaniami ankietowymi, co do zainteresowania młodzieży wybierającej kształcenie w Lipnicy Wielkiej kształceniem w Liceum Ogólnokształcącym.
Od 1 września 2002 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej rozpoczyna funkcjonowanie Liceum Profilowane i Liceum Ogólnokształcące jako szkoły ponadgimnazjalne
3 – letnie Liceum Profilowane jako szkoła ponadgimnazjalna powstało zgodnie z założeniami reformy z przekształcenia Liceum Technicznego. W ramach Liceum Profilowanego kształcenie prowadzone było w profilach ekonomiczno – administracyjnym, usługowo – gospodarczym i zarządzania informacją. Z początku szkoła ta cieszyła się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów, jednak zachodzące zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego spowodowały systematyczny ogólnopolski spadek zainteresowania tego typu kształceniem. Ostatni nabór do Liceum Profilowanego przeprowadzono w 2006 r. Łącznie Liceum Profilowane w Lipnicy Wielkiej ma 240 absolwentów.
3 – Letnie Liceum Ogólnokształcące powstało na zasadzie zawartego porozumienia między Gminą Lipnica Wielka i Powiatem Nowotarskim, gdyż prowadzenie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest zadanie własnym powiatu. W ten sposób Liceum Ogólnokształcące stało się spadkobiercą powstałego w 1995 r. Liceum Technicznego. Nasze Liceum cieszy się dużym zainteresowanie wśród absolwentów gimnazjów, głównie z terenu Orawy. Pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego opuścili naszą szkołę w 2005 roku. Łącznie do maja 2015 r. Liceum Ogólnokształcące ma 435 absolwentów.
Uczniowie naszych szkół godnie reprezentują nas w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych osiągając wysokie wyniki. Osiągane wyniki na egzaminie maturach również należy zaliczać do wysokich i pozwalają one podejmować naukę na prestiżowych uczelniach w naszym kraju. Prężny rozwój szkoły jest możliwy dzięki wzajemnemu zrozumieniu w Radzie Pedagogicznej i ścisłej współpracy z organem prowadzącym, jak również organem nadzorującym.

10 października 2015 roku obchodziliśmy 20-lecie powstania Liceum Technicznego.