Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2020

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2021

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2021

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 28.04.2021

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2021 - 20.05.2021

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

07.05.2021- 20.05.2021

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2021 - 16.06.2021

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 07.06.2021 - 12.06.2021

 

05.07.2021

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 24.08.2021

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 23-24.08.2021

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  10.09.2021
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

23 - 27.08.2021

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2021 – kwalifikacja B.18 i B 30

do 15.09.2020

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2020 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                   12.01.2021

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2021

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.33

 

Termim przekazacja świadectw

 

 

 

11.01.2021

                      13.01.2021

 

                   20.03.2021

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2021

                 do 07.02.2021

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2021

                 21.06.2021

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2021

                21.06.2020 - B.33

                  23.06.2020 - B.30

                  23.06 - 08.07 2021 BD 29

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

 Termin

Sprawa

1.     

07.09.2021

Omówienie planu pracy, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, ubezpieczenia

2.     

 02.12.2021

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące

3.   

11.01.2022

Omówienie wyników nauczania w I okresie nauki, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące

4.     

17.05.2022

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 

   Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.    18.10.2021

poniedziałek

Odpust parafialny

     2.

12.11.2021

 piątek Między dniami wolnymi
     3.

02.05.2022

 poniedziałek Między dniami wolnymi 
     4. 04.05.2022 środa Egzamin maturalny z języka polskiego
     5.  05.05.2022 czwartek Egzamin   maturalny z matematyki
     6.  06.05.2022 piątek Egzamin   maturalny z języka angielskiego
     7. 09.05.2022  poniedziałek Egzamin   maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony
     8.

02 – 07.06.2022

Jeden dzień ustalony po określeniu harmonogramu egzaminu

Egzamin BUD 12
     9.  17.06.2022 piątek Między dniami wolnymi
    10.  23.06.2022

czwartek

Przed  zakończeniem zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2021/2022

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 16.12.2021

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 21.12.2021

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 07.01.2022

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 11.01.2022

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 11.01.2022

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 20.04.2022

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 21.04.2022

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 21.04.2022

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 22.04.2022

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 26.04.2022

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 14.06.2022

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 14.06.2022

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 14.06.2022

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 15.06.2022

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 21.06.2022

16.

Egzaminy   poprawkowe

 22 - 24.08.2022

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 26.08.2022

 

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 – 07.01.2022

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021

3.

Drugi okres roku szkolnego 2021/2022 dla klas maturalnych

10.01 - 29.04.2022

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2021/2022 dla pozostałych klas

10.01 – 24.06.2022

5.

Ferie zimowe

17.01 – 30.01.2022

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

14.04 – 19.04 2022

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

29.04.2022

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

24.06.2022

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

25.06 – 31.08.2022