Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2022/2023

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2022

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2023

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2023

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 28.04.2023

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2023 - 23.05.2023

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

10.05.2023- 23.05.2023

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2023 - 19.06.2023

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 05.06.2021 - 10706.2023

 

07.07.2023

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 22.08.2023

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 21.08.2023

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  08.09.2023
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

23 - 25.08.2023

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2023 – kwalifikacja BUD.14

do 15.09.2022

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2023 - kwalifikacje BUD.14, BUD.12

              

                  10  - 14.01.2023

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2023

- kwalifikacja BUD.14

Ogłoszenia wyników w systemie

Przekazania certyfikatów

 

13 - 16.01.2023

                 

                   31.03.2023

                    07.04.2023

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji czerwiec - lipiec 2023 BUD.14

                 do 07.02.2023

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji  czerwiec/lipiec 2021

                 02 - 07.06.2023

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2023

Ogółoszenie wyników w systemie

Przekazanie zertyfikatów

               10 - 13. 06 2023

 

                    31.08.2023

                     08.09.2023

      

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

 Termin

Sprawa

1.     

07.09.2023

Omówienie planu pracy, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, ubezpieczenia

2.     

 05.12.2023

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące

3.   

09.01.2024

Omówienie wyników nauczania w I okresie nauki, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące

4.     

14.05.2024

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

   Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.  18.10.2023

środa

Odpust parafialny

     2.

02.11.2023

 czwartek Po dniu wolnym
     3.

 22.12.2023

 piątek Przed świętami
     4. 02.05.2024 czwartek Między dniami wolnymi
     5.  07.05.2024 wtorek Egzamin   maturalny z j. polskiego pp
     6.  08.05.2024 środa Egzamin   maturalny z matematyki pp
     7. 09.05.2024  czwartek
Egzamin maturalny z j. angielskiego pp
     8.

13.05.2024

poniedziałek Egzamin maturalny z j. angielskiego pr
     9.  31.05.2024 piątek Między dniami wolnymi
    10.  20.06.2024

czwartek

Przed  zakończeniem zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2023/2024

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 20.12.2023

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 22.12.2023

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 02.01.2024

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 04.01.2024

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 09.01.2024

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 17.04.2024

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 17.04.2024

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 18.04.2024

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 19.04.2024

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 23.04.2024

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.06.2024

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 12.06.2024

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 13.06.2024

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 14.06.2024

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 18.06.2024

16.

Egzaminy   poprawkowe

 26 - 28.08.2024

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 29.08.2024

 

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2023/2024

01.09.2023 – 05.01.2024

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

23.12.2023 – 31.12.2023

3.

Drugi okres roku szkolnego 2023/2024 dla klas maturalnych

06.01 - 26.04.2024

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2023/2024 dla pozostałych klas

06.01 – 21.06.2024

5.

Ferie zimowe

12.02 – 25.02.2024

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

28.03 – 02.04 2024

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

26.04.2024

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21.06.2024

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

22.06 – 31.08.2024