Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2019/2020

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2019

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2020

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2020

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 24.04.2020

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2020 - 21.05.2020

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

04.05.20120- 22.05.2020

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2020 - 19.06.2020

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 01.06.2020 - 06.06.2020

 

03.07.2020

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 25.08.2020

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 24-25.08.2020

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  11.09.2020 roku
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

26 - 27.08.2020

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2020 – kwalifikacja B.18 i B 30

do 09.09.2019

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2020 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                   10.01.2020

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.33

 

Termim przekazacja świadectw

 

 

 

17.01.2020

                      09.01.2020

 

                   20.03.2020

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2020 – egzaminy poprawkowe

                 do 22.02.2020

           dla kwalifikacji B.30 -

                do  27.03.2020

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2020

                 23.06.2020

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2020

                22.06.2020 - B.33

                  27.06.2020 - B.30

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

1.

Zebranie   z rodzicami - omówienie planu pracy

05.09.2019

2.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 05.12.2019

3.

Omówienie wyników nauczania w I okresie nauki, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące.

 14.01.2020

4.

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.

14.05.2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

    Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.    18.10.2019

piątek

Uroczystość 250-lecia konsekracji kościoła

św. Łukasza - odpust parafialny

     2.  02.01.2020  czwartek Między dniami wolnymi
     3.  03.01.2020  czwartek Między dniami wolnymi
     4. 08.06.2020  poniedziałek Egzamin maturalny z języka polskiego
     5.  09.06.2020  wtorek Egzamin   maturalny z matematyki
     6.  10.06.2020  środa Egzamin   maturalny z języka angielskiego
     7. 15.06.2020  poniedziałek Egzamin   maturalny z matematyki poziom rozszerzony
     8.  12.06.2020 piątek Między dniami wolnymi
     9.  24.06.2020 środa Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
    10.  25.06.2020

czwartek

Przed  zakończeniem zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.12.2019

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 16.12.2019

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 19.12.2019

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 08.01.2020

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 14.01.2020

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 07.04.2020

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 08.04.2020

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 08.04.2020

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 16.04.2020

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 21.04.2020

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.06.2020

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2020

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2020

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 19.06.2020

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 23.06.2020

16.

Egzaminy   poprawkowe

 26 - 27.08.2020

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 27.08.2020

Kalendarz roku 2019/2020


 

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 – 10.01.2020

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

23.12.2019 – 31.12.2020

3.

Drugi okres roku szkolnego 2019/2020 dla klas maturalnych

13.01 - 24.04.2020

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2019/2020 dla pozostałych klas

13.01 – 26.06.2020

5.

Ferie zimowe

27.01 – 09.0122020

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

09.04 – 14.04 2020

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

24.04.2020

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

26.06.2020

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

27.06 – 31.08.2020