Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2018/2019

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2018 roku

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2019 roku

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 06.03.2019 roku

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

6.05.2019 - 23.05.2019 roku

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

 9.05.2019 - 22.05.2019 roku

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 3.06.2019 - 19.06.2019 roku

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 3.06.2019 - 8.06.2019 roku

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 20.08.2019 roku

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 20-21.08.2019 roku

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  11.09.2019 roku
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

27 - 31.08.2019 roku

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2019 – kwalifikacja B.18

do 05.09.2018 roku

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                   10.01.2019 roku

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2019

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.18

 

 

18.01.2019 roku

                 14 - 15.01.2019 roku

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2019 – kwalifikacja B.33

                 18.02.2019 roku

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33

                 18.06.2019 roku

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2019 - kwalifikacja B.33
                17.06.2019 roku

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

1.

Zebranie   z rodzicami - omówienie planu pracy

06.09.2018 roku

2.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 06.12.2018 roku

3.

Omówienie wyników nauczania w I okresie nauki, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące.

 8.01.2019 roku (wtorek)

4.

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.

16.05.2019 roku (czwartek)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

    Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.     02.11.2018

piątek

Dzień wolny po Wszystkich Świętych

     2.  10.01.2019  czwartek Egzamin pisemny z kwalifikacji  B.18 i B.30
     3.  02.05.2019  czwartek Między dniami wolnymi 1 i 3 maja
     4.  06.05.2019  poniedziałek Egzamin maturalny z języka polskiego
     5.  07.05.2019  wtorek Egzamin   maturalny z matematyki
     6.  08.05.2019  środa Egzamin   maturalny z języka angielskiego
     7.  09.05.2019  czwartek Egzamin   maturalny z matematyki poziom rozszerzony
     8.  17.06.2019  poniedziałek Egzamin pisemny z kwalifikacji Technikum
     9.  18.06.2019  wtorek Egzamin pisemny z kwalifikacjiTechnikum
    10.  19.06.2019

środa

Przed     zakończeniem zajęć dydaktycznych

 

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 17.12.2018 roku

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 19.12.2018 roku

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 21.12.2018 roku

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 03.01.2019 roku

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 08.01.2019 roku

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 9.04.2019 roku

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 10.04.2019 roku

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 11.04.2019 roku

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 16.04.2019 roku

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 17.04.2019 roku

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

06.06.2019 roku

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 10.06.2019 roku

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 11.06.2019 roku

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 13.06.2019 roku

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 17.06.2019 roku

16.

Egzaminy   poprawkowe

 27 - 31.08.2019 roku

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 sierpień 2019 roku

Kalendarz roku 2018/2019


 

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2018/2019

01.09.2018 – 04.01.2019

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

22.12.2018 – 01.01.2019

3.

Drugi okres roku szkolnego 2018/2019 dla klas maturalnych

05.01 - 26.04.2019

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2018/2019 dla pozostałych klas

07.01 – 21.06.2019

5.

Ferie zimowe

14.01 – 27.01.2019

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

18.04 – 23.04 2019

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

26.04.2019

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21.06.2019

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

22.06 – 31.08.2019