Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Dane adresowe:

Zespół Szkół w  Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 523, 34-483 Lipnica Wielka

Telefon: 18/26-340-99; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://www.zslipnicawielka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Inne wyłączenia:

filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;

treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Strona WWW posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową (wysoko kontrast, negatywny kontrast);

możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

tekst w zapisie czcionką czytelną;

wyróżnienie linków (odnośników).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09.23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 2634812, +48 2634099, bądź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobą kontaktową jest Wojciech Janiszewski. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

    Budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, znajduje się pod adresem  34-483 Lipnica Wielka 523

    Przed szkołą znajduje się parking z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno wejście do budynku jest z poziomu parkingu, jednak w dalszej części nie przystosowane dla wózków dla niepełnosprawnych (jest w planie zrobienie zjazdu na najniższą kondygnację), a drugie wejście po schodach prowadzi na pierwszą kondygnację.

Budynek ma 3 kondygnacje, nie posiada obecnie windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.