Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN REKRUTACJI

DO TECHNIKUM W LIPNICY WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PO GIMNAZJUM

  Podstawa prawna:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. z 2017 poz 586.).
 4. Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj. do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego, technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

§ 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest:

 1. na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego,
 2. z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania - kandydaci rejestrują się samodzielnie na stroni rekrutacji elektronicznej, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3.Termin rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

od 11 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 ----------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

od 11 do 30 lipca do  2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

31 lipa 2019 r.  godz. 12.00

5.

Wydanie przez Technikum skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 28 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 do 5 sierpnia 2019  r.  godz.15.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r. do godz.15.00

do 22 sierpnia 2019 r. do godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019 r. godz.12.00

22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

11 lipca 2017 r.

23 sierpnia 2017 r.

§ 4. Do dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy dołączyć 3 fotografie.

§ 5. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie:

jednego oddziału klasy pierwszej kształcącego w dwóch zawodach; technik budownictwa i technik robót wykończeniowych z rozszerzoną matematyką i fizyką – limit 24 uczniów.

§ 6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:

 1. a)  języka polskiego,
 2. b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. c)  matematyki,
 4. d)  przedmiotów przyrodniczych,
 5. e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez

   - mnoży się przez 0,2

2)  72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w rekrutacji do danego oddziału. Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:

 1. a)      za ocenę celującą         –     18 punktów,
 2. b)      za ocenę bardzo dobrą –     17 punktów,
 3. c)      za ocenę dobrą            –      14 punktów,
 4. d)     za ocenę dostateczną   -        8 punktów,
 5. e)     za ocenę dopuszczającą   -    2 punkty

3) Do rekrutacji liczone są punkty za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

 – język polski, matematyka, język angielski i informatyka,

4)  co najwyżej 28 pkt. - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:

 •  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
 •  za  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień zgodnie z § 6 rozporządzenia wymienionego w pkt 3 podstawy prawnej niniejszego regulaminu maksymalnie 18 punktów
 • za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu - 3 punkty,

5) Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z § 8 rozporządzenia wymienionego w pkt 3 podstawy prawnej niniejszego regulaminu.

§ 7. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wykaz i konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 8. Lista przyjętych jest tworzona zgodnie z zasadą umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§ 9.  Komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne kieruje się zasadą, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

§ 10. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

§ 11.Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatom odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół  w terminie 3 dni od ogłoszenia list przyjętych do klas pierwszych.

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia