Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz.60.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawiew sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610).

  4. Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów szkoły podstawowej, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej o której mowa w art.25 ust. 3 - Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§ 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest:

  1. na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego,
  2. z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania - kandydaci rejestrują się samodzielnie na stroni rekrutacji elektronicznej, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru (obowiązuje ujednolicony druk). W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3.Termin rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

od 11 do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończeni szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 ----------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

od 11 do 30 lipca  2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

31 lipca 2019 r.  godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprze dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

do 9 lipca 2019 r. do godz.15.00

do 20 sierpnia 2019 r. do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019 r. godz.12.00

22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

11 lipca 2019 r.

23 sierpnia 2019 r.

8.

     

§ 4. Do dokumentów potwierdzających wolę podjęcia nauki tj. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty dołączyć 3 fotografie.

§ 5. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie dwóch oddziałów klasy pierwsze - limit po 24 uczniów:

- oddział „a” z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia i język angielski lub matematyka, fizyka i język angielski lub matematyka, chemia i język angielski lub matematyka, biologia i język angielski.

- oddział „b” z przedmiotami rozszerzonymi:

grupa przyrodnicza:  biologia, geografia i język angielski lub biologia, chemia i język angielski,

grupa humanistyczna: język polski, historia  i język angielski,

§ 6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 pkt. w tym:

1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty  wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady:

a)  języka polskiego,

b)  matematyki

- mnoży się przez 0,35

c)  języka obcego nowożytnego

   - mnoży się przez 0,3

2)  72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w rekrutacji do danego oddziału. Za uzyskane oceny z wymienionych wyżej przedmiotów przysługuje następująca liczba punktów:

a)      za ocenę celującą         –     18 punktów,

b)      za ocenę bardzo dobrą –     17 punktów,

c)      za ocenę dobrą            –      14 punktów,

d)     za ocenę dostateczną   -        8 punktów,

e)     za ocenę dopuszczającą   -    2 punkty

3) Do rekrutacji liczone są punkty za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

– język polski, język angielski, matematyka oraz kolejne zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym zgodnie z profilem kształcenia, tj. fizyka, geografia, biologia, chemia oraz historia,

4)  co najwyżej 28 pkt. - za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:

  •  za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
  •  za  osiągnięcia uzyskanie w zawodach i konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogolnopolskim lub międzynarodowym przyznaje sie punkty zgodnie z § 6 rozporządzenia wymienionego w pkt 3 podstawy prawnej niniejszego regulaminu - maksymalnie 18 punktów,
  • za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu - 3 punkty,

5) Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyk, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8 rozporządzenia wymienionego w pkt 3 podstawy prawnej niniejszego regulaminu.

§ 7. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wykaz i konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 8. Lista przyjętych jest tworzona zgodnie z zasadą umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§ 9.  Komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie kwalifikacyjne kieruje się zasadą, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

§ 10. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół, który sprawuje bezpośredni nadzór nad jej pracą.

§ 11.Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatom odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół  w terminie 3 dni od ogłoszenia list przyjętych do klas pierwszych.

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia