Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN

PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM W LIPNICY WIELKIEJ

 

Podstawa prawna:

1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113 poz. 988 z późn. zm.)
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami).

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla zawodu technik budownictwa.
3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
4. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.

§ 2

Cel praktyk zawodowych

1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
2. Celem praktyki zawodowej jest także:
1) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
2) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
3) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
4) poszanowanie mienia.
3. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla zawodu technik budownictwa.

§ 3

Miejsce i termin odbywania praktyk zawodowych

1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między ZSO-Technikum a zakładem pracy.
2. Praktyka jest organizowana przez ZSO-Technikum w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny przez Dyrektora ZSO.
3. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez Dyrektora ZSO podmiotach gospodarczych (zakładach pracy), których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
4. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w zakładzie wskazanym przez ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem ZSO.
5. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki przez zakład pracy, Technikum może nie zapewnić następnej placówki szkoleniowej.

§ 4

Obowiązki ucznia

[Przygotowanie do praktyki]

1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z Dyrektorem ZSO, które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,
2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,
3) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk".

[Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej]

2. Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej przez co rozumie się:
1) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,
2) właściwą postawę i kulturę osobistą ,
3) odpowiedni ubiór,
4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
5) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
6) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,
7) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,
8) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
9) przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk oraz przedstawicielom Technikum – do kontroli,
10) uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk,
11) przekazanie - w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki - uzupełnionego dzienniczka praktyk Dyrektorowi ZSO lub wyznaczonemu nauczycielowi – celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

[Nieobecność na zajęciach]

3. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
1) zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk,
2) informacja o nieobecności przekazana do zakładu pracy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
3) informacja o nieobecności przekazana do Technikum w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę.
4. Nieobecność usprawiedliwiona powyżej 3 dni musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

§ 5

Prawa ucznia:

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
1) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
4) zapoznania z kryteriami oceniania,
5) informowania Technikum o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
6) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
7) uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
8) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
9) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§ 6

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:
1) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
2) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy
3) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
4) skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
5) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
6) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
7) kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
8) zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
9) zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor ZSO,
10) utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia Technikum,
11) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,
12) poinformować ucznia o propozycji oceny,
13) ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk,
14) zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

§ 7

Ocena praktyki zawodowej

[Podstawa ustalenia oceny]

1. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala Dyrektor ZSO na podstawie:
1) propozycji oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki,
2) wyników kontroli praktyk prowadzonych przez Dyrektora ZSO i upoważnionych nauczycieli.

[Nie zaliczenie praktyki zawodowej]

2. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza:
1) niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
2) nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia),
3) nieodpracowania opuszczonych zajęć (powyżej 3 dni),
4) nieustalenia z kierownikiem szkolenia praktycznego formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć,
5) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
6) braku wymaganej dokumentacji praktyki,
7) braku przeszkolenia w zakresie zasad BHP,
8) złamania dyscypliny,
9) nie podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy,
10) uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy w której odbywana jest praktyka,
11) niedostarczenia kierownikowi szkolenia praktycznego w wymaganym terminie dzienniczka praktyk.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej może zdawać egzamin poprawkowy.
4. Uczeń może nie być klasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Dla takiego ucznia Technikum organizuje w miejscu odbywania praktyki zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. Egzamin klasyfikacyjny z praktyki zawodowej przeprowadza Dyrektor ZSO w obecności nauczyciela przedmiotów zawodowych. (§ 17 ust. 16 rozporządzenia)

§ 8

Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 roku.