Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej sporządzone na dzień 2018-12-31, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka pod poniższym linkiem:

BIP_sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej